Maandag - Vr
09:00 - 18:00
 
Zaterdag
10:00 - 18:00
 
Zon-en feesdagen
gesloten
 
 
 
Algemene voorwaarden


 
1.   Toepasselijkheid en afwijkingen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.
 
2.   Offertes

Onze offertes zijn altijd vrijblijvend mits onverkocht zolang er geen getekend akkoord is. Als er toch werken moeten uitgevoerd worden waarvan wij geen getekend akkoord ontvangen hebben of door dringende omstandigheden geen kunnen ontvangen, beschouwen wij het begin der werken als opdracht om deze werken uit te voeren volgens deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 
3.   Klachten

Alle klachten betreffende deze factuur dienen binnen de 8 dagen na levering als aangetekend schrijven in ons bezit te zijn.
 
4.   Betaling

Betalingen geschieden contant bij levering of direct na de uitvoering der werken en dan op rekening KBC :452-6143351-64 of Dexia 068-8900625-29 Bij laattijdige betaling is er een intrest verschuldigd van 1.5 % per maand vanaf datum op factuur en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is. Bij niet betaling of laattijdige betaling is er een conventionele schadevergoeding van 10 % op de hoofdsom verschuldigd zonder dat er een ingebrekestelling vereist is.
 
5.   Toepasselijke wet-rechtsbevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract.
Voor ieder geschil tussen beide partijen erkent de koper de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Hasselt.
We behouden ons nochtans het recht voor het geschil voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen in België of in het buitenland.